Pomiar przepustowości łącza

Zgodnie z § 5 ust. 19.1 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora rekomendowanym programem do badania przepustowości łącza z/do sieci Internet jest speed test znajdujący się na stronie: http://www.speedtest.pl/

Aby pomiar przepustowości łącza z/do sieci Internet był maksymalnie miarodajny należy zachować poniżej zalecane warunki i uwagi:

1. Pomiar łącza nie należy dokonywać za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WiFi. Popularne sieci WiFi pracują w wolnym (nielicencjonowanym) paśmie 2,4GHz i 5GHz. W związku z tym mogą one, być zakłócane przez inne działające sieci WiFi, w szczególności w budynkach wielorodzinnych. Ponadto sygnał sieci WiFi podlega ograniczeniom ze względu: na odległość pomiędzy łączącymi się urządzeniami, moc i jakość sygnału WiFi, ilość i rodzaj pokonywanych przeszkód (najczęściej ścian), zakłócenia elektromagnetyczne, itp.

2. Pomiar łącza należy wykonywać przy użyciu sieci przewodowej, łącząc urządzenie na którym dokonujemy pomiaru łącza (najczęściej komputer lub laptop) bezpośrednio z Zakończeniem Sieci. Często w wewnętrznej sieci naszych Abonentów wykorzystywane są routery. Wówczas można dokonać pomiaru łącza za pośrednictwem tego router’a, przestrzegając jednak, aby sam router był podłączony przewodowo do sieci Operatora, a urządzenie na którym dokonujemy pomiaru łącza również był podłączone do router’a przewodowo. W przypadku korzystania z router’a, należy zwrócić uwagę na jakość router’a, a w szczególności możliwości obsłużenia przez niego zakupionego łącza, a także jakości kabli łączących urządzenia. W czasie testu inne urządzenia podłączone do routera nie powinny korzystać z sieci Internet, a na samym urządzeniu, na którym dokonujemy pomiaru łącza nie powinny działać programy obciążający łącze, a w szczególności programy P2P. W przypadku taryf powyżej 50Mb zalecamy korzystanie z rutera gigabitowego (np. usługi Multiroom Giga); jednak ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Abonenta. W przypadku nie zastosowania się do tego zalecenia Operator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu nieprawidłowości w działaniu łącza. Mając na uwadze powyższe, zalecamy więc dokonywanie testu z pominięciem routera, czyli poprzez bezpośrednie podłączenie komputera z siecią MMJ z pominięciem routera, konieczne jest wówczas jednak wymuszenie na karcie sieciowej komputera MAC adresu zgodnym z MAC adresem routera.

3. Jakość urządzenia, na którym dokonujemy pomiaru łącza (komputer, laptop) oraz „kondycja” systemu operacyjnego wpływa znacznie na wynik testu. W szczególności przy zakupionym łączu o większej przepustowości z/do Internetu i dokonywaniu jego pomiaru, duże znaczenie mają możliwości techniczne oraz jakość urządzenia, na którym dokonujemy pomiaru (komputera, laptopa), a także sprawność funkcjonowania systemu operacyjnego. Należy również zwrócić uwagę, czy zainstalowana karta sieciowa obsługuje zakupione łącze u Operatora, w szczególności gdy, przepustowości łącza (z i/lub do Internet) jest większa niż 100Mbit